คณะกรรมการสถานศึกษา

รายละเอียด
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 10 พฤศจิกายน 2563 12:40
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1667

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ตามคำสั่งแต่งตั้ง สพม.39 ที่ 90/2563  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 และคำสั่งแต่งตั้ง สพม.39 ที่ 32/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 ลำดับ  ชื่อ  สกุล  ตำแหน่ง
1 นายจรวย ดีแล้ว  ประธานคณะกรรมการ
2 นางอัญชลีพร โมรา ผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์ ผู้แทนครู
4 นางสาวมณินทรา อินทะ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายมาลัย หุ่นทอง ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นางสาวพิมพ์ใจ แจ่มฉาย ผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์   ผู้แทนองค์กรศาสนา
8 พระครูวิริยะธรรมนิมิต   ผู้แทนองค์กรศาสนา
9 นายอนุชิต  โมลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายประจักษ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายมาโนช ช่างพินิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายประยุทธ เผือกพ่วง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายสมพงษ์ แร้งเกี้ยว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูล ณ 19 ก.พ. 64 นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์