Download DATA  

   

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

Who's Online  

มี 86 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
ผู้บริหารสถานศึกษา
 

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ