Download DATA  

   

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

Who's Online  

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดาราวรรณ เปรมปรีดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นายภานุพงษ์ พุ่มพัด

ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา 

นางสาวเบญจวรรณ หมีนิ่ม

ครูผู้ช่วย
ค.บ.สังคมศึกษา