Download DATA  

   

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

Who's Online  

มี 83 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกาญจนา สุวรรณเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางเยาวลัคน์ หลิมเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ