พิธีมอบทุนการศึกษาและค่าอาหาร

(23 มิถุนายน 2560)นายแพร่ภักดิ์ คุปตานนท์ และคณะ
มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
จำนวน 25 ทุน ทุนละ 4,100 บาท และได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ทางโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ขอขอบคุณคณะท่านเป็นอย่างยิ่ง

 


 

 


 

 

 

  HOME