การอบรมให้ความรู้เพศศึกษาปลอดภัยวัยรุ่น

(31 กรกฎาคม 2560)รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่างและ
รพ.พุทธชินราช นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมจัดอบรมให้ความรู้เพศศึกษาปลอดภัยวัยรุ่น
(Safe Sex) แก่นักเรียนมัธยมปลาย
ณ ห้องโสตฯโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม..