กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

(10 มิถุนายน 2561)โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จัดกิจกรรม
"สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน"
ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล
และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
โดยมี
ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
พร้อมด้วยกำนันอนุชิต   โมลา เป็นผู้มอบ