โครงการฝึกอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย

(24 มกราคม 2562)ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองช่าง อบจ.พิษณุโลก
มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ตามโครงการฝึกอบรม
เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย
เพื่อให้
นักเรียนรู้วิธีการป้องกัน
และวิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น