วัน / เดือน / ปี
ผู้อำนวยการ
หมายเหตุ
     30 มิ.ย. 32 - 5 พ.ย. 40 นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามพิทยา 
     6 พ.ย. 40 - 29 ม.ค. 50 นายถวิล ศรีวิชัย   ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
     29 ม.ค. 50 - 1 ก.ค. 52 นายชนะ สุ่มมาตย์

 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ปัตตานี
เขต 2

     10 ก.ย. 52 - 15 พ.ย. 54 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม

     28 พ.ย. 54 - 19 ก.พ. 56 นายอมร   อ่อนสี

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

     20 ก.พ. 56 - ปัจจุบัน นายสมาน   สารีคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

     



วัน / เดือน / ปี
ผู้ช่วย/ รองผู้อำนวยการ
หมายเหต
     -- ก.พ. 33 -  2 ธ.ค. 36 นายวินัย ทองแย้ม  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ร.ร.นครชุมรัชมังคลาภิเษกฯ
     9 มี.ค. 32 -  30 ก.ย. 44 นางจงจิตต์ หนองคาย  เกษียณอายุราชการ
     9 มี.ค. 32 -   1 ม.ค. 45  นายวุฒิชัย สุขม่วง ย้ายไป ร.ร.พุทธชินราชพิทยา
     2 ม.ค. 45 -  -- มี.ค. 51 นายวินัย ชำนาญผา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านห้วยชัน
     2 ม.ค. 45 - 30 ก.ย.55 นางภัทรวรรณ  บูรณาหาร  เกษียณอายุราชการ
     11 ก.ค. 56 - ปัจจุบัน ส.อ.บุญร่วม   หอมสะอาด  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม