update :::   02/06/53
Main Menu :
 หน้าหลัก
 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย
 ประวัติโรงเรียน
  บุคลากร
 นักเรียน
 กลุ่มบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 กิจกรรมโรงเรียน
 ชุมชนสัมพันธ์
 ICT เครือข่ายบ้านกร่าง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ
 พลานามัย และสุขศึกษา
 การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
 ศิลปะ
 กิจกรรมแนะแนว
 
งานวิชาการ
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
 
หน่วยงานการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพม. เขต 39
 สพป.พิษณุโลก เขต 1
 คุรุสภา
 สหกรณ์ครู
 
 
1
ว่าที่ ร.ต. ธรรมนูญ
ท้าวฮ้าย (นายก อบต.บ้านกร่าง)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
นางจิราวรรณ
วิสิฐศรีพาณิชย์
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
3
นางจุฬาภรณ์
หิรัญพงษ์
ตัวแทนครู
4
นางธนัญญา
พ่วงศร (ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน)
ตัวแทนองค์กรชุมชน
5
นายวิโรจน์
ยอดเพชร
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6
นายสุชาติ
สาดอ่ำ
ตัวแทนศิษย์เก่า
7
พระอธิการการุณ ปริปุณโณ (เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์)
ตัวแทนองค์กรศาสนา
8
พระครูปลัดเรียม (เจ้าอาวาสวัดธรรมเกษตร)
ตัวแทนองค์กรศาสนา
9
นายอดุลย์
โมลา (กำนันตำบลบ้านกร่าง)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10
นายสมหวัง
น่วมมี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นางรงค์ฤทธิ์
ด้วงรอด (อบต.หมู่ 12)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12
พอ.สกล
ก่อพงษ์ศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13
นายเกตุ
ฟักทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14
พ.ท.นิวัติ
สนองคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
 
 
1
ส.ส.นิยม
ช่างพินิจ
ประธานที่ปรึกษา
2
ส.ส.นพพล
เหลืองทองนารา
กรรมการ
3
สจ.วันชาติ
วิเลิศ
กรรมการ
4
พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์ (เจ้าอาวาสวัดพระขาวชัยสิทธิ์)
กรรมการ
5
พระครูวิริยธรรมนิมิต (เจ้าอาวาสนิมิตรธรรมาราม)
กรรมการ
6
ผอ.วอ
วชิรัคกุล
กรรมการ
7
นายมาลัย
หุ่นทอง
กรรมการ
8
นายประมวล
บำรุงดี
กรรมการ
9
นายนคเรศ
ฤทธิรอน
กรรมการ
10
นายสายันต์
จีนด้วง
กรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลโดย: ทีมงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โทรศัพท์ 0-5529-8427 โทรสาร 0-5529-8428
Webmaster :
bkschool@hotmail.com