update :::   25/12/61
Main Menu :
 หน้าหลัก
 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย
 ประวัติโรงเรียน
  บุคลากร
 นักเรียน
 กลุ่มบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 กิจกรรมโรงเรียน
 ICT เครือข่ายบ้านกร่าง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ
 พลานามัย และสุขศึกษา
 การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
 ศิลปะ
 กิจกรรมแนะแนว
 
งานวิชาการ
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
 
หน่วยงานการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพม. เขต 39
 สพป.พิษณุโลก เขต 1
 คุรุสภา
 สหกรณ์ครู
 
            โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
จำนวนนักเรียน และระดับการศึกษาที่ให้บริการ
ชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
3
44
53
97
ม.2
2
32
50
82
ม.3
2
29
24
53
รวม ม.ต้น
6
105
127
232
ม.4
2
21
33
54
ม.5
2
18
28
46
ม.6
2
14
24
38
รวม ม.ปลาย
6
53
85
138
รวมทั้งหมด
12
158
212
370
ข้อมูลจาก งานทะเบียนนักเรียน   ฝ่ายวิชาการ  17 ธ.ค.  61
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศีกษา 2561
     ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1.1
นายณัฏฐ์ถวิตธ์ ฤกษ์เลิศรบ
นางสาวชนกนาถ ไชยงามเมือง
ม.1.2
นางบุญลอย   สมบุญมี 
  นางสาวจิรพรรณ  พรมสงฆ์  
ม.1.3
นางนันทิยา ศุภราชโยธิน
  นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร
ม.2.1

นายประสงค์

ศิริธร

นางภัทรณรินทร์ สุขเกษม
ว่าที่ ร.ต.หญิง กฤตยาณัท นกน้อย
ม.2.2
นางมณี          ขิระนะ
นายกฤษณะ จาดเนือง
ม.3.1
ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์                ทัดเที่ยง                          
นานธนิตย์ 
สุวรรณเจริญ
นายสมชัย
สินสมุทร
ม.3.2
นางธิติมา    วุฒิเนตรเนติรักษ์
   
     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ม.4.1
นางประพิณมาศ            ศรีผุย      
นายจิรนันท์ แสงวิชัย
ม.4.2
นายพีระ เมฆาจิรพล
นางดาราวรรณ เปรมปรีดิ์
ม.5.1
นางกาญจนา    สุวรรณเจริญ  
นางกรองทอง ประสานสมบัติ
MissRio p  Regalado
ม.5.2
นายสิทธิพล เอี่ยมสง่า
  นายณัฐพล น้อยเลิศ
ม.6.1
นายสุระพล สาระใต้
นางสาวการะเกด วชิรัคกุล
ม.6.2
นายปณิธิ ภูศรีเทศ
นางจุฬาภรณ์ หิรัญพงษ์
 
 

พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลโดย: ทีมงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โทรศัพท์ 0-5529-8427 โทรสาร 0-5529-8428
Webmaster :
bkschool@hotmail.com